سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

باز


  منوچهر مطیعی تهرانی
باز مرغی است شکاری و زیبا در خواب نماینده آرزو و امید و تمنیات بزرگ درونی بیننده خواب است. دیدن باز در خواب از زاویه دید مثبت و نیکو است به‌خصوص اگر باز سفید باشد نشانی از کامیابی و کامروائی است. از امام صادق(ع) نقل است که باز نافرمان و سرکش فرزندی است که فرمان پدر را اطاعت نمی‌کند و رنج و الم پدید می‌ آورد. اگر ببینید که بازی را گرفته اید یا کسی به شما داده و آن باز چنان اهلی و دست آموز است که بر دست یا شانه شما می‌نشیند نشانی از پیروزی شما است در کارها و این که ترقی مقام و مرتبه می یابید و جاه و منزلت شما افزون می‌شود. اگر بازی از هوا بیاید و بر دست یا شانه یا بام خانه شما بنشیند نشان آن است که توفیق ناخواسته و پیروزی جهد نکرده حاصل می‌کنید حتی دیدن باز در خواب خوب است و اگر بر بام نشسته باشد و شما در عالم خواب بدانید که آن پرنده به شما تعلق دارد نیکو است و نشان آن می‌دهد که در آستانه یک پیروزی قرار گرفته اید و با اندکی مجاهده به آن می‌رسید.
چنان چه ببینید که بازی در دست دارید و آن باز به ناگاه بمیرد یا چون دقت کنید می‌بینید مرده است از شکست و نامرادی شما خبر می‌‌دهد و از نظر مالی تهی‌دست می‌شوید. اگر ببینید که یک باز دارید و آن باز از دست شما گریخت اما از خانه شما بیرون نرفت دچار آشفتگی می‌شوید این آشفتگی به از هم گسیختگی نمی‌انجامد. ابن سیرین می‌گوید اگر این باز از دست شما گریخت و زیر دامن زنی پنهان شد چه آن زن شناخته باشد و چه ناشناخته بیننده خواب صاحب یک پسر می‌شود، پسری هوشمند و خوبروی. فرار باز از دست نمایانگر گم کردن و از دست دادن امیدها و آرزوها است. برای دختران و پسران جوان داشتن باز عشق و امید است. اگر زنی ببیند که باز در خانه دارد صاحب فرزند پسر می‌شود. اگر در خواب ببینید که باز در خانه دارید و آن باز را به دست خود کشتید خوب نیست و این ممکن است چند حالت نامیمون داشته باشد. یا آسیبی به فرزندتان وارد می‌آید، یا با همسرتان متارکه می‌کنید یا از نظر شغلی صدمه و آسیب کلی خواهید دید. از این گذشته دیدن باز در خواب نیکو است به‌خصوص اگر سفید باشد.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایلناروزنامه سازندگیسایت مشرقسایت همشهری‌آنلاینسایت خبرآنلاینخبرگزاری ایرناسایت زومیتسایت عصرایرانروزنامه خراسانسایت آفتاب نیوز