یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

شاسی


  منوچهر مطیعی تهرانی
اسکلت و بدنه هر دستگاهی را که آن دستگاه از اجزا مختلف تشکیل یافته باشد شاسی می‌نامند. شاسی کلمه‌ای است که از زبان انگلیسی به زبان ما آمده و پذیرفته شده و تقریباً هویت فارسی گرفته چرا که کلمه مجرد دیگری نداریم به جای آن بگذاریم مگر این که کلمه‌ای مرکب ایجاد کنیم. از این نوع در فارسی زیاد یافت می‌شود. به هر حال رادیو، تلویزیون، اتومبیل و غیره شاسی دارند اگر زنی در رویای خود شاسی با تعریفی که شد ببیند آن شاسی شوهر اوست و اگر مردی در خواب شاسی ببیند شغل و حرفه اوست و کاری است که زندگیش بر مبنای انجام آن کار اداره می‌شود و معاشش فراهم می‌آید. این تعبیر بر قبول این مسئله انجام می‌گیرد که قوام زن به شوهرش است و قوام مرد بر حرفه و کار شرافتمندانه‌ای که انجام می‌دهد و زندگیش را اداره می‌کند. اگر زنی شاسی خالی ببیند، مثل شاسی تلویزیون یا رادیو خواب او توجه می‌دهد که شوی آن زن نیازمند توجه است. اگر مردی در خواب ببیند که شاسی اتومبیل یا کامیون دارد و آن شاسی نو است و تازه از کارخانه بیرون آمده خواب او از بهبود کارش خبر می‌دهد و اگر آن شاسی شکسته و معیوب باشد نقصی در کار و حرفه‌اش به وجود می‌آید که مطلوب نیست. سوار‌شدن بر شاسی کامیون یا اتومبیل بدون اتاق و داشتن شاسی رادیو، تلویزیون و یخچال و از این قبیل مسئولیتی است که به رموز انجام آن کار و مسئولیت آگاه نیستید و اقدام به کاری است که اطمینان ندارید بتوانید از عهده برآئید به زبان دیگر خامی و ناپختگی است. ساختن شاسی ایجاد کار است و پیاده‌کردن آن تخریب کار مربوط به خود بیننده خواب.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری مهرروزنامه سازندگیسایت ارانیکوسایت رویداد 24