شنبه, ۲۸ دی, ۱۳۹۸ / 18 January, 2020
مجله ویستا

کلاه


  منوچهر مطیعی تهرانی
کلاه معرف عزت و حرمتی است که نزد مردم داریم. نماینده برداشتی است که دیگران نسبت به ما دارند و بهائی است که جامعه به ما می‌دهد. کلاه در خواب به هیچ عنوان معرف پول و مال و دارائی نیست. اگر در خواب ببینید کلاهی خوب و نو بر سر دارید نشان آن است که موقعیت اجتماعی بالائی پیدا می‌کنید. اگر ببینید کسی کلاهی به شما داد و آن را بر سر نهادید به یاری دیگران موقعیت خوبی به‌دست می‌آورید. اگر کسی در خواب ببیند لباس خوبی نپوشیده اما کلاه نو و گران‌بهائی بر سر نهاده نشان آن است که بدون استحقاق و داشتن لیاقت شغلی را به دست آورده است. اگر لباس خوب و کلاه بی‌ارزش داشته باشد تعبیر خلاف آن است و خواب او می‌گوید بیننده خواب شایستگی زیاد دارد ولی کاری به او داده‌اند که در خور شأن و مقامش نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری مهرخبرگزاری ایلناروزنامه توسعه ایرانیروزنامه همدلیسایت شفقناسایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزروزنامه آفتاب یزد