پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

سینه مکن گرچه سمن سینه‌ای


سینه مکن گرچه سمن سینه‌ای    زان که نه مهری که همه کینه‌ای
خوی تو برنده چون ناخن برست    گر چه پذیرنده چو آیینه‌ای
حسن تو دامست ولیکن ترا    دام چه سودست که بی چینه‌ای
من سوی تو شنبه و تو نزد من    چون سوی کودک شب آدینه‌ای
دی چو گلی بودی و امروز باز    خار دلی و خسک سینه‌ای
پخته نگردی تو به دوزخ همی    هیچ ندانی که چو خامینه‌ای
رو که در این راه تو تر دامنی    گویی در آب روان چینه‌ای
گفتمت امسال شدی به ز پار    رو که همان احمد پارینه‌ای
رو به گله باز شو ایرا هنوز    در خور پیوند سنایی نه‌ای

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه فرهیختگانسایت اعتماد آنلاینسایت ارانیکوسایت الفروزنامه سازندگیسایت پارسینهروزنامه شهروندوبگردی