شنبه, ۵ بهمن, ۱۳۹۸ / 25 January, 2020
مجله ویستا

تره


  منوچهر مطیعی تهرانی
تره از سبزی‌های خوردنی است اما از انواع خوب آن نیست زیرا در خواب‌های ما به بدی و بددهنی و پرخاشجویی و لئامت طبع تعبیر می‌شود. تره عطر و بویی خوب ندارد به‌خصوص اگر تنها و بدون همراه نان یا غذای دیگر بخوریم دهانمان تا چند ساعت بعد بوی ناخوش می‌گیرد، همین معنی تره را در خواب بد معرفی می‌کند. اگر دیدید که تره از مزرعه می‌چینید یا از دکان می‌خرید خودتان تدارک یک فتنه را می‌بینید و کاری می‌کنید که تلخ کامی می‌آورد. اگر تره داشتید و دور ریختید از انجام کار بد احتراز می‌کنید و این نیکو است. کاشتن تخم تره توطئه است و توطئه‌ای زمینه دار که سال‌ها ـ تا هفت سال ـ برای خودتان و دیگران گرفتاری ایجاد می‌کند.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت تابناکسایت خبرآنلاینسایت آفتاب نیوزسایت شفقناروزنامه ابتکارروزنامه اعتمادسایت ارانیکوروزنامه آرمان ملیخبرگزاری برناخبرگزاری ایسنا