شنبه, ۱۰ اسفند, ۱۳۹۸ / 29 February, 2020

مجله ویستا

سجاده


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد و بر آن نشسته یا ایستاده باشید. چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته‌اید نشان آن است که کاری نیک انجام می‌دهید و عملی در جهت رضای خداوند می‌کنید. اگر در خواب ببینید که سجاده‌ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می‌نهید یعنی کاری می‌کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره‌مند می‌شوند و نام شما را به نیکی می‌آورند مانند تعئین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل‌بند. اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده‌اید شما از کار خیر دیگران سود می‌برید. اگر ببینید که سجاده خویش را شسته و در آفتاب گسترده‌اید تا خشک شود از گناه توبه می‌کنید و از طریق خلاف برمی‌گردید. اگر ببینید که سجاده‌ای دارید اما سوخته یا سوراخ شده خواب شما می‌گوید که گناهی مرتکب شده‌اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده‌اید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جام جمروزنامه آرمان ملیخبرگزاری مهرسایت ورزش سهروزنامه رسالتوبگردیسایت نامه نیوزسایت الفروزنامه همدلیروزنامه شهروند