سه شنبه, ۶ اسفند, ۱۳۹۸ / 25 February, 2020

مجله ویستا

بار


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن بارهای زیاد در خواب، آنچنان که در انبار هست یا در محوطه‌ای دیده می‌شود خیر و نیکی است. بارکشیدن سود بردن است در صورتی که آن بار متعلق به خودتان باشد و در عالم خواب بدانید باری که می‌کشید و می‌برید به خودتان تعلق دارد نه به دیگری. در این حالت فرق نمی‌کند که بار را با ماشین یا گاری یا لیفت تراک و یا هر وسیله دیگری ببرید یا با دوش. ممکن است در عالم خواب از بردن بار خسته شده و عرق کرده باشید. این گویای رنج و زحمت شما نیست بلکه فرحی است که از سود بردن بار حاصل می کنید و به شما دست می‌دهد. بارکشی در خواب برای دیگران همچنان که در بیداری بیگاری است در خواب هم تلاشی است بیهوده که سودش عاید غیر می‌شود و رنجش برای شما می‌ماند. اگر در خواب دیدید که با دوش خود بار می‌‌کشید، به اندازه همان باری که روی دوش دارید سود می‌برید. کم باشد، کم و زیاد باشد، زیاد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ایرانروزنامه شهروندسایت نامه نیوزسایت آفتاب نیوزسایت پارسینهسایت تابناکروزنامه جمهوری اسلامیسایت مشرقسایت دیدارنیوزروزنامه اعتماد