دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

دهان


  منوچهر مطیعی تهرانی
دهان در خواب کام است و شیرینی آن کامروائی است و تلخی آن ناکامی و تلخ‌کامی. دیدن دهان طبیعی در خواب هیچ تعبیری ندارد و نمی‌تواند محور خواب قرار بگیرد مگر این که به حالت غیر‌طبیعی باشد یا مزه و طعم غیر معمول داشته باشد. اگر در خواب ببینید که دهانتان بزرگ شده ولی بزرگی آن زشت و زننده نیست روزی شما فراخ می‌شود و اگر دهانتان خیلی تنگ شده بود ولی تنگی آن زببا به نظر نمی‌رسید دچار تنگی معاش می‌گردید. اما اگر دهانتان تنگ و زیبا شده بود سخنی می‌گوئید که آن سخن هر جا و نزد هر کس تکرار شود برای شما سود و فایده می‌آورد و موجب خوش‌دلی دیگران می‌شود. اگر دهانتان بزرگ و زشت شده بود حرف‌هائی می‌زنید که هم برای خودتان زیان‌آور است و هم موجب آزردگی دیگران می‌شود. اگر دیدید که چیزی در دهان دارید که می‌خواهید بخورید اما فرو نمی‌رود و از خوردن آن نیز احساس ناخشنودی می‌کنید گرفتار سختی می‌شوید و اگر چیزی در دهان داشتید که شیرین و مطبوع بود و به آسانی خورده می‌شد به آسایش و نعمت و رفاه می‌رسید. اگر ببینید که در دهانتان دندان‌های سفید و مرتب است وضع خانوادگی مطلوبی خواهید داشت و عکس این هم هست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت همشهری‌آنلاینسایر منابعروزنامه توسعه ایرانیسایت خبرآنلاینسایت فرارووبگردیسایت انتخابروزنامه سازندگیخبرگزاری ایسناسایت تابناک