دوشنبه, ۷ مهر, ۱۳۹۹ / 28 September, 2020
مجله ویستا

استر


  منوچهر مطیعی تهرانی
استر یا قاطر را معبران به چیزهای مختلف تعبیر کرده‌اند. مؤلف نفایس الفنون سوار بودن بر استر را نشان عمر دراز دانسته ولی چند معبر دیگر استر را در خواب زن دانسته‌اند. به‌خصوص استر ماده را. اگر ببینید که سوار استری هستید که زین و پالان و دهنه دارد زندگی شما در خانواده روال مطلوبی می‌برد و اگر ازدواج نکرده‌اید ازدواج می‌کنید و چنان چه ازدواج کرده‌اید و با همسر خود اختلاف دارید رفع کدورت می‌شود و صلح و دوستی جای آن را می‌گیرد. مرد مجرد جوان اگر خود را در خواب سوار بر استر ببیند به‌زودی ازدواج می‌کند و اگر دختر جوانی ببیند که روی استری با زین و پالان نشسته به‌زودی خوستگاری پیدا می‌کند و به خانه بخت میظرود. گوشت استر مال زن است. خوردن گوشت قاطر خوردن مال زن است. یافتن یک استر مجهول در بیابان گویای آن است که در آینده با زنی آشنا می‌شوید و چنان چه جوان باشید این می‌تواند موید یک عشق و ازدواج باشد. شیر استر غم و رنج و اندوه است و در خواب خوردن شیر قاطر نیکو نیست. ابن سیرین نوشته اگر بر استری سوار هستید که مشاهده می‌کنید آن استر بدخو و سرکش است نشان آن است که خودتان رفتاری ناپسند دارید و باید در اصلاح خویش بکوشید. استر سیاه زن خوب روی بلند بالا است. استر زرد بیماری و ابتلا است که بیشتر متوجه زن خانه می‌شود. اگر در خواب دیدید که با استری حرف می‌زنید نشان آن است که عملی غیر معمول انجام می‌دهید که موجب حیرت و اعجاب دیگران می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
سایت فرادیدروزنامه سازندگیسایت شفقناسایت نامه نیوزخبرگزاری مهرخبرگزاری ایلناسایت خبر ورزشیروزنامه شرقسایت تجارت نیوزروزنامه دنیای اقتصاد