سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

نهنگ


  منوچهر مطیعی تهرانی
بالن با کسر (لام) از بزرگترین آبزیان زنده زاست که در فارسی آن را نهنگ می‌نامیم. معبران سنتی نهنگ یا بالن را به دزد تعبیر کرده‌اند و در نفایس‌الفنون دشمن نوشته شده. دیدن نهنگ در خواب به‌این‌علت که از آبزیان است میمون و مبارک می‌تواند باشد به‌خصوص اگر در خواب ببینید که بر آن سوار شده‌اید و می‌روید. اگر در خواب دیدید که بر پشت بالن سوار شده‌اید بر مشکلات و دشواری‌ها غلبه می‌کنید و چنانچه دشمنی دارید او را شکست می‌دهید. رو‌به‌رو‌شدن در دریا یا بالن یا نهنگ مواجه با دشمنی است قوی و تیز‌چنگ یا امری خطیر و سرنوشت‌ساز رخ‌به‌رخ قرار می‌گیرید. چنانچه در خواب ببینید که از مقابل نهنگ گریختید خواب شما می‌گوید از خطر می‌رهید و دشمن (اگر دارید) نمی‌تواند به شما آسیب برساند ولی تداوم فرار تشویش و دلهره‌ای است که چندی در زندگی شما ادامه خواهد داشت. چنانچه در خواب ببینید که در دریا بالن یا نهنگی دیدید و او را کشتید مثل تعبیر سوار‌شدن بر نهنگ بر مشکلات یا دشمن چیره می‌شوید و در کار خود توفیق بزرگ به‌دست می‌آورید. اگر دیدید که گوشت نهنگ را می‌خورید و بالنی را قطعه‌قطعه کرده و سهمی نیز به شما داده‌اند خواب شما می‌گوید میراث می‌برید و کسی می‌میرد که ما ترک او متعلق به شما خواهد شد. چنانچه بیننده خواب ببیند که بالن را به دنبال خود می‌کشد چندی با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و دستخوش نگرانی و تشویش می‌شود. اگر در خواب دیدید که بالن یا نهنگ شما را گاز گرفت دشمن به شما آسیب می‌رساند. خوردن گوشت بالن یا نهنگ همان‌طور‌که گفته شد میراث است اما دیدن پوست و استخوان او خوب نیست.

همچنین مشاهده کنیدسایت نامه نیوزسایر منابعخبرگزاری فارسخبرگزاری ایرناسایت الفسایت رویداد 24روزنامه دنیای اقتصادروزنامه فرهیختگانسایت شفقناروزنامه جمهوری اسلامی