شنبه, ۱۶ آذر, ۱۳۹۸ / 7 December, 2019
تحریمکره شمالیفوتبالاسرائیلکشتیرهبر انقلابعراقانتخابات مجلسمالیاترژیم صهیونیستی
مجله ویستا

ورودی


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر بیننده خواب ببیند که در آستانه خانه‌اش زباله و آشغال ریخته شده و آنجا کثیف است چیزی یاحادثه‌ای یا شخصی موجب تشویش خاطر بیننده خواب می‌شود. اگر بیننده خواب ببیند که از سر در خانه‌اش آب باران فرو می‌ریزد به اندازه و مقدار آن آب که می‌چکد نعمت و رفاه نصیب او می‌شود و چنانچه آن آب کدر و گل‌آلود و کثیف باشد دچار غم می‌گردد و اگر متعفن باشد یک بیماری در انتظار او است. اگر بیننده خواب ببیند سر در خانه‌اش ناگهان به سر او فرو ریخت به هیچ وجه خوب نیست و احتمال هلاک در بین است و بیننده خواب باید خویشتن را از خطرهائی که در کمین او نشسته‌اند حفظ کند.
  ابراهیم کرمانی
ـ اگر ببیند آستانه خانه بر او فرو ریخت و گرفتارش کرد، دلیل آن باشد که بیم هلاک و گرفتاری و ترس برای او می‌رود.
ـ اگر آستانه خانه‌اش را به رنگ‌های گوناگون آراسته و زینت شده ببیند، تعبیر آن باشد که زرق‌و برق دنیا مشغول شود و زینت ظاهری چشمش را خواهد گرفت.
  ابن سیرین
ـ منظور از آستانه درگاه خانه، جلوی در، کفش‌کن و به هر صورت منطقه‌ای است که از آن پا به درون خانه می‌گذارند و در مواردی هم چارچوب در خانه منظور شده است.
ـ اگر ببیند آستانه زیرین از نو بساخت یا تعمیر و تعویض کرد، دلالت بر آن دارد که زن طلاق می‌دهد و زن دیگری ستاند.
ـ اگر ببیند آستانه بالائی را از جا بکند، دلالت بر بیم خود‌کشی و از‌میان‌بردن خود وجود دارد.
ـ اگر ببیند آستانه زیرین و زبرین خانه خود را می‌کند، مرد و زن هر دو هلاک می‌شوند.
ـ اگر ببیند آستانه خانه‌اش خراب شد، مقام و منزلت از دست خواهد داد و نزد مردم خوار می‌شود.
ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش آب زلال چون باران فرو می‌ریزد، به اندازه‌ای که دیده است مال و نعمت نصیبش خواهد شد.
ـ اگر ببیند از آستانه خانه‌اش مار و عقرب بیرون می‌آمدند، از شخص صاحب مقام و بزرگی رنج و اندوه به او خواهد رسید.
  دانیال
ـ دیدن آستانه بالائی در به هنگام رویا، به مفهوم مرد خانه تعبیر می‌شود. رویای آستانه زیرین، به مفهوم زن خانه است.
ـ اگر ببیند آستانه بالائی فروریخت، تعبیرش چنان باشد که مرد خانه خواهد مرد.
ـ اگر مرد خانه ببیند که آستانه زیرین فرو ریخت یا بسوخت، تعبیر آن باشد که زن خانه می‌میرد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت خبرآنلاینروزنامه تعادلروزنامه دنیای اقتصادسایت دیپلماسی ایرانیسایت همشهری‌آنلاینروزنامه اعتمادروزنامه ایرانسایر منابعروزنامه ابتکارسایت شفقنا