دوشنبه, ۱۲ خرداد, ۱۳۹۹ / 1 June, 2020
مجله ویستا

خفاش


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن خفاش در خواب شئامت دارد و از موش و جوجه تیغی بد‌تر است. دیدن خفاش در خواب نه فقط برای بیننده خواب بد است بل که روی زندگی اطرافیانش نیز اثر می‌نهد. اگر در خواب دیدید که خفاش را کشتید بر دشمن چیره می‌شوید اما باقی گذاشتن جسد خفاش خودش ابتلا و بلا است و لاشه خفاش خود گویای مصیبت است. اگر خفاش بچه کرده بود دشمنی است که ریشه دوانیده و انهدامش دشوار شده است. اگر در خواب ببینید خفاش یا بچه‌هایش را در کیسه ریخته و به جائی دور برده و آزاد کردید بهتر این است که آنها را بکشید.همچنین مشاهده کنید
روزنامه خراسانسایت پارسینهسایت ارانیکوسایت همشهری‌آنلاینسایت ورزش سهروزنامه تعادلوبگردیسایت آفتاب نیوزسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری مهر