یکشنبه, ۳۰ تیر, ۱۳۹۸ / 21 July, 2019
مجله ویستا

فتخ


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر در خواب دیدید که فتق دارید و آن روی شکم شما پدید آمد. به حرف(غ) کلمه (غم باد) مراجعه کنید. اگر در خواب ببینید که بیضه شما فتق دارد ولی درد و ناراحتی احساس نمی‌کنید از جانب فرزند یا همسرتان سودی عاید شما می‌شود. اما اگر در عالم خواب فتق بیضه شما دردناک باشد فرزندی ناخلف نصیب شما می‌شود که رنج و عذاب و بد‌نامی می‌آورد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

حراج انواع کولرگازی اینورتر اجنرال

سایت آفتاب نیوزسایت سخت‌افزارمگسایت شفقناسایت فراروسایت 55 آنلاین