شنبه, ۳ اسفند, ۱۳۹۸ / 22 February, 2020

مجله ویستا

کروات


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن کراوات در خواب تظاهر به تشخص و نوعی ریاکاری است. تعبیر خاصی ندارد و چنانچه در خواب‌های خویش کراوات دیدیم باید شرایط و اجزا دیگر تشکیل‌دهنده خواب را نیز به حساب آورده و بعد تعبیر درست آن را دریافت کنیم. اگر در خواب ببینید لباس مرتبی پوشیده‌اید ولی کراوات زشتی به گردن بسته‌اید کاری می‌کنید که دیگران به شما توجه می‌کنند و درباره شما بد می‌گویند. اگر در خواب ببینید لباس نامرتب به تن دارید اما کراواتی گران‌بها و ابریشمین به گردن بسته‌اید خواب شما می‌گوید که ریاکاری می‌کنید، تظاهر به خوب بودن می‌کنید و خوشتن را غیر از آنچه واقعاً هستید نشان می‌دهید. اگر در خواب ببینید که چندین کراوات را به هم گره زده و با آن چیزی مثل ریسمان درست کرده‌اید تا از آن به جای طناب استفاده کنید نشان آن است که آبروی خویش را در گروی کاری نامطمئن قرار می‌دهید. ریسک می‌کنید و حیثیت و اعتبارتان را به‌خطر می‌اندازید.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه جمهوری اسلامیروزنامه ایرانسایت مجله شبکهروزنامه همدلیروزنامه اعتمادسایت ورزش سهسایت پارسینهسایت ارانیکوخبرگزاری ایلناروزنامه همشهری