سه شنبه, ۲۱ آبان, ۱۳۹۸ / 12 November, 2019
مجله ویستا

تار


  منوچهر مطیعی تهرانی
تار زدن با چیره دستی و استادی نشانه آن است که بیننده خواب کاری انجام می‌دهد که خیر آن به دیگران می‌رسد. این در صورتی است که تار زدن او شنونده داشته باشد. اگر دیدید زنی برای شما تار می‌زند فریب نفس و شیطان را می‌خورید. اگر شما برای زنی تار زدید کاری خلاف مرتکب می‌شوید. اگر دیدید عده‌ای تار می‌زنند خود را در میان عده‌ای منافق خواهید یافت. اگر دیدید در خواب تاری افتاد و شکست حقیقتی آشکار می‌گردد و احیانا رفع اتهام می‌شود. به نوشته ابن سیرین اگر کسی بیمار باشد و ببیند تار یا هر وسیله موسیقی دیگری می‌نوازد خوب نیست زیرا پایان زندگی او نزدیک است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


روزنامه دنیای اقتصادروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناسایت تابناکخبرگزاری تسنیم