چهارشنبه, ۷ اسفند, ۱۳۹۸ / 26 February, 2020

مجله ویستا

کفتار


  منوچهر مطیعی تهرانی
همان‌طور که می‌دانید کفتار جانوری است و حشی و مردار‌خوار و کثیف و متعفن که دیدنش در خواب خوش یمن نیست. در موارد دیگر نیز این نکته را نوشته‌ام که اساس تعبیر بر ادراک شما قرار می‌گیرد نه آنچه واقعاً است و شما در خواب می‌بینید. مثلاً ممکن است شما در خواب کفتاری ببینید و نشناسید و ندانید که آن جانور کفتار است و حتی احتمال دارد کفتار را به جای سگ بگیرید. صبح فردا آن چه تعبیر بر آن انجام می‌شود سگ است نه کفتار. متقابلاً ممکن است سگی را در خواب ببینید که بی‌آزار از کنارتان می‌گذرد ولی شما وحشت‌زده گمان کنید که آن حیوان کفتار است. صبح فردا آن چه تعبیر بر اساس آن انجام می‌گیرد کفتار است نه سگ زیرا شما سگ را کفتار گرفته‌اید. اینجا نیز ادراک شما معیار تعبیر است. این مقدمه را نوشتم که اگر کفتار را به رویت نمی‌شناسید و نمی‌دانید چگونه جانوری است مهم نیست. آنچه اهمیت دارد برداشت شما است. اگر کفتاری در خواب ببینید و بدانید کفتار است و از آن بترسید خوب نیست. میمنت و شگون ندارد. اگر بیننده خواب کفتاری ببیند و کفتار در خواب به طرف او بیاید نیکو نیست چرا که خواب او می‌گوید حادثه‌ای برای بیننده خواب اتفاق می‌افتد و بر اوست که در روزهای آینده محتاط باشد و خویشتن را حفظ کند. اگر کفتاری در خواب ببینید که پشتش به طرف شما باشد، بگذرد و دور شود خوب است چون خطری از شما دور می‌شود ولی اگر کفتار را به سمت خود ببینید و به شما نزدیک شود و حمله کند خوب نیست. نگاه‌کردن در چشم کفتار نیز یمن ندارد، اگر در خواب کفتار را بکشید بر دشمنی مرگ آفرین چیره می‌شوید و اگر کفتار از شما بگریزد خطری را دفع کرده‌اید. برخی از معبران کفتار ماده را زنی پیر دانسته‌اند که اساس زندگی بیننده خواب را به هم می‌ریزد. به هر حال دیدن کفتار در خواب شئامت دارد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه خراسانروزنامه سازندگیروزنامه رسالتخبرگزاری برناسایت تابناکخبرگزاری ایلناروزنامه اعتمادسایت مشرقسایت خبر ورزشیسایت فرارو