یکشنبه, ۲۷ بهمن, ۱۳۹۸ / 16 February, 2020
مجله ویستا

استخوان


  منوچهر مطیعی تهرانی
می‌دانیم که استخوان تشکیل دهنده اسکلت و قوام بدن آدمی و حتی حیوانات بر اسکلت است و لاجرم استخوان. معبران در مورد استخوان عقاید متفاوت دارند ولی غالبا آن را (مال) تعبیر کرده‌اند یعنی ثروتی که قوام زندگی شما بر آن است. به دارائی و اندوخته خویش متکی هستید و هر چه بیشتر باشد در خواب به صورت استخوان‌های محکم تر مجسم می‌شود. (نفایس الفنون) استخوان را (مال حرام) دانسته و ابن سیرین فقط مال شناخته لیکن مجموعا معاش آدمی در خواب به صورت استخوان ظاهر می‌شود. یافتن استخوان به دست آوردن مال است. به‌خصوص اگر گوشی به آن چسبیده باشد. اگر سر سفره نشسته بودید و کسی قطعه استخوانی همراه با گوشت از ظرف خودش برداشت و در بشقاب شما نهاد خواب شما می‌گوید بوسیله کسی پولی به دست می‌آورید که تقریباً بدون زحمت و تلاش به چنگ شما می‌افتد. داشتن استخوان در جیب، تامین مالی است و اندازه آن به اندازه استخوان مربوط می‌شود. بزرگ باشد تامین بیشتر است و کوچک باشد تامین کمتر. دادن استخوان به دیگران گویای کمک و مساعدت است از سوی شما. اگر شما به کسی استخوان می‌دهید که گوشتی بر آن چسبیده کمک و مساعدت شما سبب می‌شود که آن شخص به سود و خیر و برکت برسد و چنان چه گیرنده استخوان در خواب ناشناس باشد عمل شما یک کار خیر عمومی است.
چنانچه در خواب دیدید استخوانی در راه افتاده و شما آن را با نوک پا زدید و دور انداختید موردی پیش می‌آید که منع خیر می‌کنید. نه سودی به شما می‌رسد و نه راضی می‌شوید که دیگران از آن بهره‌مند شوند. اگر در خواب ببینید که استخوانی چرب است به طوری که دست و انگشتان و آستین شما را آلوده کرد خواب شما می‌گوید از طریق غیر مجاز نفعی می‌برید که بعدها وجدانتان احساس ناراحتی می‌کند و خودتان رااز انجام آن کار سرزنش می‌کنید. حالا اگر درخواب دیدید که استخوان شما شکسته در امر معاش شما خللی پیش می‌آید. اگر کاسب هستید به علتی که چندان مهم و زیاد نیست ضرر می‌کنید و اگر کارمند و حقوق بگیر هستید از حقوق شما کسر می‌شود ولی اگر دیدید که محل شکستگی را بسته و احتمالا گچ گرفته‌اید یا چوب نهاده و باند پانسمان کرده اید برای شما حادثه‌ای پیش می‌آید که صرفاً مالی است و احتمال ضرر و زیان هست که چنانچه هشیاری به خرج دهید می‌توانید یا آن را جبران کنید و یا از پذیرفتن زیان برهید. بستن استخوان دیگران نیکو کاری است که از جانب شما انجام می‌گیرد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت زومیتروزنامه ابتکارروزنامه سازندگیوبگردیروزنامه دنیای اقتصادسایر منابعخبرگزاری ایرناروزنامه خراسانسایت اعتماد آنلاینسایت فرارو