شنبه, ۲۹ تیر, ۱۳۹۸ / 20 July, 2019
مجله ویستا

ترا کز نیکوان یاری نباشد


ترا کز نیکوان یاری نباشد    مرا نزد تو مقداری نباشد
نباشد دولت وصلت کسی را    وگر باشد مرا باری نباشد
ترا گر کار من دامن نگیرد    ز بخت من عجب کاری نباشد
گلی نشکفت باری این زمانم    اگر در زیر این خاری نباشد
مرا کاندر کیایی خود دلی نیست    ترا بر دل از آن باری نباشد
به بازاری که جان را نرخ خاکست    دلی را روز بازاری نباشد
دل ایمن دار و بردار انوری را    کزو بهتر وفاداری نباشد
گر از پیوند او فخریت نبود    چنین دانم که هم عاری نباشد
گران آنکس برآید بر تو کو را    چو مجدالدین خریداری نباشد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

خریدار ضایعات کامپیوتری

خبرگزاری تسنیمخبرگزاری اسپوتنیکسایت الفسایت خبرآنلاینسایت ارانیکو