جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

اره


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر کسی در خواب ببیند که اره در دست دارد ولی با آن چیزی را نمی برد و کاری انجام نمی دهد نشان آن است که فزون طلب و زیاده خواه است و احیانا این زیاده خواهی صورت ناپسند یعنی طمع و آز دارد، اما اگر اره به دست داشت و در خواب دید که درختی را قطع می کند گویای آن است که از صاحب آن درخت یا چوب و تخته دور می شود و بین آن ها مفارقت اتفاق می افتد. اره بیشتر نشان تعداد است و زیاده خواهی وهمه چیز را برای خود خواستن و در خواب این صفات به صورت اره نمودار می شوند. چنان چه در خواب دیدید که اره ای از دکان خریدید یا از جائی برداشتید و یا کسی به شما اره ای بخشید چنان چه کودک باشید صاحب خواهر و برادر می شوید و چنان چه متاهل باشید خداوند دختری یا پسری به شما عنایت می فرماید. اگر اره را به دست یا پای خود کشیدید بی آن که بریده شود و از جای آن خون بیاید گویای آن است که کاری زیان بخش انجام می دهید که زیان آن متوجه خودتان خواهد شد.
  امام جعفر صادق
دیدن اره در خواب بر سه وجه است:
۱. فرزند
۲. خواهر یا برادر
۳. شریک
  ابراهیم کرمانی
اگر ببیند فرزند، اره‌ای به دست گرفته یا خرید یا کسی به او داد، اگر پسر دارد پسری دیگر و اگر دختر دارد دختری دیگر نصیبش می‌شود و اگر فرزند نداشته باشد چارپایی که مال اوست دو تا می‌شود.
  ابن سیرین
ـ اگر در خواب ببیند درختی را با اره برید، از معاشرت با کسی که تعلقی به او دارد محروم می‌شود و یا خودش کناره گیری می‌کند، احتمال آزرده کردنش هم وجود دارد.
ـ اگر ببیند فرزند، برادر و یا خواهر خود را با اره به دو نیم کرد، دلیل آن باشد که همتای دیگری چون او می‌یابد ، یعنی فرزند دوتا می‌شود و ...

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


روزنامه ابتکارسایت زومیتخبرگزاری ایلناسایت انتخابروزنامه اعتماد