شنبه, ۳۰ شهریور, ۱۳۹۸ / 21 September, 2019
مجله ویستا

عاشقان را مژده‌ای از سرفراز راستین


عاشقان را مژده‌ای از سرفراز راستین    مژده مر دل را هزار از دلنواز راستین
مژده مر کان‌های زر را از برای خالصیش    هست نقاد بصیر و هست گاز راستین
مژده مر کسوه بقا را کز پی عمر ابد    هستش از اقبال و دولت‌ها طراز راستین
فرخا زاغی که در زاغی نماند بعد از این    پیش شمس الدین درآید گشت باز راستین
حبذا دستی که او بستم درازی کم کند    دست در فتراک او زد شد دراز راستین
شد دراز آن دست او تا بگذرید او را ختن    تا گرفت از جیب معشوقی طراز راستین
بعد از آن خوب طرازی چون شود همدست او    دو به دو چون مست گشته گفته راز راستین
چشم بگشاید ببیند از ورای وهم و روح    آنک بر ترک طرازی کرد ناز راستین
شاه تبریزی کریمی روح بخشی کاملی    در فرازی در وصال و ملک باز راستین
ملک جانی‌ها نه ملک فانیی جسمانیی    تا شود جان‌ها ز ملکش چشم باز راستین
مرحبا ای شاه جان‌ها مرحبا ای فر و حسن    ملک بخش بندگان و کارساز راستین


همچنین مشاهده کنید
 وبگردی از میان خبرها


خبرگزاری ایرناخبرگزاری اسپوتنیکروزنامه اعتمادسایت رویداد 24سایر منابع