دوشنبه, ۲۸ مرداد, ۱۳۹۸ / 19 August, 2019
مجله ویستا

روغن


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن جمله روغن‌ها در خواب خوب است به‌خصوص روغن‌زیتون که از روغن‌های مبارک است. چنانکه در خواب ببینید که روغن زیتون می‌خورید به مال و نعمت می‌رسید و پولی از راه درست به دست شما می‌آید. برخی از معبران روغن را میراث دانسته‌اند و برخی مال و نعمت و روی هم‌رفته دیدن روغن در خواب خوب است. اگر در خواب ببینید که دیگری روغن به سر شما می‌مالد فریب می‌خورید و کسی که روغن می‌مالد به شما دروغ می‌گوید و مکر و نیرنگ در کارتان به‌کار می‌برد و اگر شما به سر دیگری روغن بمالید همین تعبیر را دارد که شما او را می‌فریبید. ابن‌سیرین از اشعث نقل می‌کند که روغن‌ها همه غم و اندوه هستند مگر روغن زیتون که مال و نعمت است. اگر ببینید که لباس شما به روغن آلوده شده غمین و اندوهگین می‌‌شوید. دیدن روغن‌های خوشبو در خواب عموماً خوب است.
همچنین مشاهده کنید مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل وبگردی
 از میان خبرها
روزنامه ایرانسایت ارانیکوسایت آفتاب نیوزخبرگزاری مهرروزنامه آفتاب یزد