پنجشنبه, ۲۷ تیر, ۱۳۹۸ / 18 July, 2019
مجله ویستا

چه سروست آن که بالا می‌نماید


چه سروست آن که بالا می‌نماید    عنان از دست دل‌ها می‌رباید
که زاد این صورت منظور محبوب    از این صورت ندانم تا چه زاید
اگر صد نوبتش چون قرص خورشید    ببینم آب در چشم من آید
کس اندر عهد ما مانند وی نیست    ولی ترسم به عهد ما نپاید
فراغت زان طرف چندان که خواهی    وزین جانب محبت می‌فزاید
حدیث عشق جانان گفتنی نیست    و گر گویی کسی همدرد باید
درازای شب از ناخفتگان پرس    که خواب آلوده را کوته نماید
مرا پای گریز از دست او نیست    اگر می‌بنددم ور می‌گشاید
رها کن تا بیفتد ناتوانی    که با سرپنجگان زور آزماید
نشاید خون سعدی بی سبب ریخت    ولیکن چون مراد اوست شاید
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها

آموزشگاه زبان های خارجی پردیسان

خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانسایت الفسایت همشهری‌آنلاینسایت دیدارنیوز