چهارشنبه, ۲۹ خرداد, ۱۳۹۸ / 19 June, 2019
مجله ویستا

صاعقه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن صاعقه به خودی خود بد نیست اگر در خواب ببینیم که آسمان منقلب است و صاعقه می‌درخشد و ابرها می‌غرند، در زندگی ما تحولی پدید می‌آید. چنانچه در این حالت باران ببارد و آسمان آرام بگیرد رحمت خداوندی شامل حال ما می‌شود و اگر باران نبارد یا آسمان آرام نشود چندان مطلوب نیست. اگر ببینید که صاعقه زد و چیزی متعلق به شما را سوزاند هشداری است به شما که خطری تهدیدتان می‌کند. اگر به خانه زد آفت و بلائی در کمین بیننده خواب و خانواده اوست و اگر به خودش زد بلا در کمین خود اوست. اگر در خواب ببینید که صاعقه به درختی زد که آن درخت به شما تعلق دارد زیان مالی متوجه شما می‌گردد به‌خصوص اگر درخت باردار باشد.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه تعادلسایت سخت‌افزارمگسایت اعتماد آنلاینروزنامه همشهریسایت زومیت