یکشنبه, ۲۶ آبان, ۱۳۹۸ / 17 November, 2019
مجله ویستا

فندق


  منوچهر مطیعی تهرانی
فندق در خواب نعمتی است حلال و بسیار نیکو که نصیب شما می‌شود. اگر در خواب ببینید که فندق پوست می‌کنید و می‌خورید نعمتی حاصل می‌کنید که همان‌طور باید از زوائد بزدائید و بیالائید و بعد از آن بهره بگیرید. پوست فندق دشواری اندکی است که نعمتی را فرا گرفته. شکستن و زدودن پوست و بعد خوردن مغز فندق این معنا را می‌رساند که برای تحصیل نعمتی که مورد توجه شماست لازم است چیزهائی نامطلوب و خشن را از آن دور کنید. ابن سیرین می‌گوید داشتن فندق بسیار نشان آن است که از بخیلی منفعت یابد. او پوست فندق یعنی دشواری را بخیل دانسته و مغز فندق را مال که چون از پوست پاک شود گوئی از چنگ بخیل بیرون کشیده شده است. به هر حال دیدن و خوردن فندق در خواب نیکو است. مولف نفایس‌الفنون نیز در مورد فندق و گردو همین عقیده را دارد که پوست‌کندن فندق نعمت را از چنگ بخیل بیرون‌کشیدن است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت نامه نیوزسایت خبر ورزشیخبرگزاری ایلناروزنامه آرمان ملیسایت زومیت