سه شنبه, ۱۹ فروردین, ۱۳۹۹ / 7 April, 2020

مجله ویستا

پشتی


  منوچهر مطیعی تهرانی
پشتی در خواب حرفه و شغلی است که داریم یا پولی است که دور از چشم دیگران اندوخته‌ایم و یا در آینده می‌اندوزیم و جمع می‌کنیم. اگر در خواب دیدید که به پشتی و مخده تکیه داده و نشسته‌اید و احساس آرامش و راحت می‌کنید به آن معنی است که می‌توانید به کار خودتان و شغل و حرفه هنری که دارید پشت گرم و امیدوار باشید و در آینده چنان اطمینانی برای شما حاصل می‌گردد که نگرانی‌های شما رفع می‌شود. اگر بیکار باشید مشغول کار می‌شوید. اگر تهی‌دست هستیم به پول و نعمت می‌رسیم و چنانچه بیمار باشیم شفا می‌یابیم. اگر دختر جوانی در خواب ببیند که به پشتی تکیه داده شوهر می‌کند و شوهر خوبی نصیب او می‌شود که می‌تواند به او مستظهر باشد. اگر پسر مجرد و جوانی در خواب ببیند که پشتی دارد یا به پشتی تکیه داده و نشسته مورد حمایت قرار می‌گیرد و کسی به او کمک می‌کند. اگر پدر یا مادر سالمندی در خواب ببیند که بالای اتاق نشسته و به پشتی تکیه داده فرزندانش به قوت مالی می‌رسند. اگر کسی در خواب ببیند که به پشتی تکیه داده که آن پشتی متعلق به خودش نیست شریکش یا دوستش به یاری و مددکاری او می‌شتابد و اگر پشتی متعلق به خودش باشد باید شخصاً پیروزی حاصل می‌کند. پشتی برای زن و شوهر است و چنان چه زنی در خواب ببیند که روبه روی پشتی نشسته و به آن تکیه نداده با شوهرش اختلاف پیدا می کند. اگر زنی ببیند که پشتی خودش را می‌شکافد یا پاره می‌کند و یا می‌فروشد و یا به دیگری می‌بخشد از شوهرش طلاق می‌گیرد. همین‌طور است اگر زنی ببیند که پشتی خانه‌اش سوراخ شده یا بخشی از آن سوخته و اگر ببیند پشتی خانه‌اش لکه دار و کثیف شده شوهرش بیمار می‌شود. اگر بیماری ببیند که به پشتی تکیه داده و روز است و آفتاب در اتاق می‌تابد از بیماری شفا می‌یابد. بخشیدن یا فروختن پشتی خوب نیست.

همچنین مشاهده کنیدروزنامه رسالتسایت ورزش سهروزنامه فرهیختگانسایت مشرقخبرگزاری یورونیوزسایت خبر ورزشیخبرگزاری اسپوتنیکخبرگزاری ایسناروزنامه شهروندروزنامه دنیای اقتصاد