دوشنبه, ۳۰ دی, ۱۳۹۸ / 20 January, 2020
مجله ویستا

میمون


  منوچهر مطیعی تهرانی
بوزینه در خواب‌های ما نماینده انواع میمون‌ها است غیر از گوریل و ارانگوتان. بوزینه در خواب دشمنی است چابک و هزار‌رنگ و پر‌مکر و فریب که دشمنی او از روی حسابگری نیست بلکه بر مبنای سرشت و طینت بد خود با همه دشمنی می‌کند به‌خصوص با بیننده خواب. اگر دیدید بوزینه‌ای در خانه دارید کسی در محدوده خانه شما یا محلی که کار می‌کنید با شما دشمنی و خصومت دارد و عداوت می‌ورزد و توطئه و سعایت می‌کند. چنانچه دیدید بوزینه‌ای را با ریسمان یا زنجیر بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید و می‌برید بر دشمنی که دارید پیروز می‌شوید. اگر بوزینه از مقابل شما گریخت امنیت خواهید یافت اما باید هوشیار باشید زیرا از گزند مجدد او در‌امان نخواهید بود. اگر در خواب دیدید که به دنبال بوزینه‌ای می‌دوید و می‌خواهید او را بگیرید و بوزینه از درخت به دیوار و از دیوار به حیاط می‌جهد و شما را با خود می‌کشاند کسی هست که با فریب و نیرنگ، امری را به شما مشتبه می‌کند و مدتی شما را سرگردان و معطل نگه می‌دارد. اگر بوزینه‌ای به دنبال شما می‌دوید و شما از مقابلش می‌گریختید به قدر دوری و نزدیکی بوزینه مورد تهدید یک بیماری هستید. چنانچه بوزینه‌ای در خانه داشتید که در عالم خواب احساس کردید به شما هدیه داده فریب خواهید خورد.اگر هدیه گرفتید کسی دشمنی خودش را با شما ظاهر می‌کند و اگر بوزینه‌ای هدیه دادید شما با کسی که بوزینه را گرفته دشمنی می‌کنید. بوزینه ماده زنی است مفسده‌جو و فتنه‌انگیز که باید مراقب او باشید و چنانچه این بوزینه ماده به آغوش شما جست و دست به گردنتان حلقه نمود زنی در صدد اغوای شما برمی‌آید. اگر دیدید بوزینه شما را گاز گرفت بیمار می‌شوید یا با همسرتان اختلاف پیدا می‌کنید. با بوزینه هم‌غذا شدن ارتکاب گناهی است بزرگ در ردیف گناهان کبیره.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمسایت الفسایت آفتاب نیوزسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایسناسایت شفقناروزنامه شهروندروزنامه اعتمادروزنامه همشهریروزنامه دنیای اقتصاد