چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

بید درخت


  منوچهر مطیعی تهرانی
بید به معنی درخت بید در خواب‌های ما دوستی است مهربان و شفیق و رفیقی است فریادرس که می‌توانیم به دوستی او اعتماد کنیم و از حمایتش سود ببریم و دل گرم باشیم. برخی از معبران نوشته‌اند بید شغل و امرار معاش و روزی ماست که هرچه سرسبز تر و گسترده تر باشد معاش بیننده خواب فراخ تر می‌شود و چنانچه محقر و کوچک و کم شاخ و برگ باشد نشان می‌دهد که بیننده خواب در آینده نزدیک دچار مضیقه مالی و تنگی معاش می‌شود. اگر بید را در سه فصل بهار و تابستان و حتی پائیز، سرسبز و گسترده ببینید خوب است و خوابی است میمون ولی اگر در زمستان بیدی را در میان برف و سرما مشاهده کنید خواب شما از یک بیماری خبر می‌دهد. چنانچه ببینید درخت بید خانه همسایه آنقدر بزرگ و پرشاخه شده که شاخه‌های آن به خانه شما ریخته از منبعی آشنا یا از ناحیه دوستی متمتع می‌شوید و سود می‌برید و چنانچه بید خانه شما به خانه همسایه رفته بود از جانب شما به دیگران سودی می‌رسد که چه بخواهید و چه نخواهید این بهره‌مندی اتفاق می‌افتد. اگر در سایه بیدی خود را آرمیده دیدید مورد حمایت قرار می‌گیرید و سود می‌برید و به نعمت و آرامش خیال می‌رسید. چنانچه دختران و پسران جوان درخت بید در خواب ببینند به آینده‌ای پر امید نزدیک می‌شوند و تشکیل خانه و خانواده می‌دهند. خانم آیتانوس می‌گفت برخی از درختان مثل بید و نارون و چنار خانواده هستند و شاخ و برگ آنها فرزندان و خویشاوندان نزدیک که اگر سرسبز و خرم باشد گویای سلامت و خوشبختی خانوادگی است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همدلیخبرگزاری یورونیوزسایت خبرآنلاینسایت زومیتروزنامه توسعه ایرانی