پنجشنبه, ۲۳ مرداد, ۱۳۹۹ / 13 August, 2020
مجله ویستا

سروی از یزد گذر کرد به کاشانه‌ی ما


سروی از یزد گذر کرد به کاشانه‌ی ما    که ازو چون ارم آراسته شد خانه‌ی ما
با دلی گرم نشاط آمد و از حرف نخست    گشت افسرده دل از سردی افسانه‌ی ما
فتنه را سلسله جنبان نشد آن زلف که هیچ    اعتباری نگرفت از دل دیوانه‌ی ما
به شراب لبش آلوده نگردید که دید    پر ز خوناب جگر ساغر و پیمانه‌ی ما
مرغ طبعش طیران داشت چو بر اوج غرور    پیش او بود عبث ریختن دانه‌ی ما
گرد تکلیف نگشتم از آن رو که نبود    لایق پادشهی بزم گدایانه‌ی ما
محتشم چرخ گدای در ما گشتی اگر    شدی آن گنج روان ساکن ویرانه‌ی ما


همچنین مشاهده کنید
سایت مجله شبکهسایت نامه نیوزخبرگزاری ایسناسایت آفتاب نیوزروزنامه اعتمادسایت مشرقخبرگزاری یورونیوزسایت انصاف نیوزروزنامه خراسانروزنامه ابتکار