پنجشنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۸ / 14 November, 2019
مجله ویستا

پستان


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران پستان را در خواب دختر تعبیر کرده‌اند و شیری که از پستان می‌تراود نوشته‌اند که نعمت است که باز به همان دختر باز می‌گردد و مربوط می‌شود. خون به‌جای شیر از پستان، مالی است حرام و پولی است غیر مشروع که از طریق غیرمجاز تحصیل می‌گردد و برخی از معبران نوشته‌اند مال یا غنیمتی است که با رنج و ستیز به دست می‌آید اگر زنی در خواب ببیند به‌جای شیر از پستانش خون می‌تراود از طرف دخترش به او رنج و ملال می‌رسد. اگر مردی ببیند که پستانش شیر آورده چنان چه مجرد باشد عاشق می‌شود و ازدواج می‌کند و اگر متأهل باشد به نعمت و ثروت می‌رسد. برای زن و دختر جوان دیدن این خواب کاملاً طبیعی است و نشانه سلامت و عمر طولانی است. برخی از معبران نوشته‌اند پستان مرد در خواب همسر او است و پستان زن دختر او و پستان دختر سلامت و عشق و احساس او. اگر زنی ببیند که پستان او را بریده‌اند جان و سلامت دخترش در خطر است و خواب از یک حادثه نامیمون خبر می‌دهد و اگر دختری ببیند که پستان او را بریده‌اند در عشق شکست می‌خورد و در مراحل احساسی که در پیش دارد کامیاب نمی‌شود.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


سایت الفخبرگزاری تسنیمسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینروزنامه تعادل