پنجشنبه, ۲۳ آبان, ۱۳۹۸ / 14 November, 2019
مجله ویستا

مدفوع


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن بول یا ادرار در خواب دو صورت دارد. یا بیننده خواب خودش ادرار می‌کند یا می‌بیند که دیگری ادرار می‌کند. به هر حال دیدن بول در خواب بد نیست. اگر دیدید که خودتان ادرار می‌کنید از غم فارغ می‌شوید و ناراحتی‌هائی که دارید از بین می‌رود. این با مقدار ادراری که می‌کنید بستگی مستقیم دارد. هر چه بیشتر ادرار کنید فراغت شما از غم و غصه بیشتر است. اگر دیدید که دیگری ادرار می‌کند نیک است. چنانچه شاهد ادرار دیگری بودید خرمی و صفا است هم برای بیننده خواب و هم برای کسی که در خواب دیده‌اید ادرار می‌کند. اگر دیدید دیگری ادرار می‌کند و ادرار او لباس شما را ملوث و آلوده کرده از او مختصر آزردگی خاطر پیدا می‌کنید که رفع می‌شود. چنانچه ببینید که ادرار می‌کنید و ادرار شما به لباس و پا و کفشتان می‌ریزد به نعمت و رفاه آمیخته به خرمی و شادی می‌رسید و بسیار نیکو است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


خبرگزاری برناخبرگزاری فارسسایر منابعوبگردیسایت دیپلماسی ایرانی