پنجشنبه, ۱۶ مرداد, ۱۳۹۹ / 6 August, 2020
مجله ویستا

پشم


  منوچهر مطیعی تهرانی
اگر کسی مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می‌کند و شغلی در اختیار شما قرار می‌دهد که سود بخش است. اگر دختر جوانی ببیند که دوک می‌ریسد شوهر می‌کند و اگر ببیند از پشم پارچه می‌بافد شوهری پولدار نصیب او می‌شود. بستر پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب نیکو است. اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می‌دهد که همسری پول دار و صاحب شخصیت و دولت نصیب او می شود. اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک عدل پشم دارد پول دار می‌شود. اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته و می‌خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار می‌شود.


همچنین مشاهده کنید
خبرگزاری یورونیوزروزنامه ایرانسایت اعتماد آنلاینروزنامه دنیای اقتصادسایت فراروروزنامه سازندگیسایت انتخابسایت تجارت نیوزروزنامه آفتاب یزدسایر منابع