سه شنبه, ۲۸ خرداد, ۱۳۹۸ / 18 June, 2019
مجله ویستا

خز


  منوچهر مطیعی تهرانی
خز پوستی است که در بیداری کمتر کسی می‌تواند داشته باشد و بپوشد. در خواب دیدن پوشیدن خز و داشتن خز وجوه مختلف دارد. از امام صادق علیه‌السلام روایت است که اگر کسی که خواب خز می‌بیند در بیداری شایسته پوشیدن خز باشد بد نیست. به این معنی که مال‌دار باشد و در بیداری توانائی این را داشته باشد که پوست خز بخرد و بپوشد و یا به سر دست و یقه لباس خود بزند. برای این آدم خواب دیدن خز بد نیست اما برای کسی که شأن پوشیدن خز را ندارد خوب نمی‌تواند باشد. برای اولی کامروائی و شادی است و جهت دومی غم و اندوه و گرفتاری و آشفتگی همراه می‌آورد. خود خز حیوانی است که در علم خواب تعبیری چون راسو دارد. در طبیعت زیان کار است لذا پوستش نمی‌تواند شان و ارزش پوست گوسفند را در خواب داشته باشد. خز با همه زیبائی و ارزندگی در خواب خوب نیست و از غم و اندوه و گرفتاری و شوریدگی امور خبر می‌دهد. چنانچه در خواب ببینید که کسی برای شما پوست خز آورده یا پالتوئی از خز به شما هدیه می‌کند غمی برای شما می‌آورد و کارتان را از نظام بیرون می‌برد. همین تعبیر هست اگر شما به کسی خز بدهید. اثر پوستی که به سر دست و یقه می‌دوزید البته کمتر از پالتو و کلاه است. با این وجود برای زنان داشتن و پوشیدن خز بد نیست و به هر شکلی که باشد نیکو است.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

سایت همشهری‌آنلاینسایت اعتماد آنلاینسایت سخت‌افزارمگسایت تابناکسایت عصرایران