دوشنبه, ۲۷ خرداد, ۱۳۹۸ / 17 June, 2019
مجله ویستا

ناقوس


  منوچهر مطیعی تهرانی
ناقوس در خواب دیدار و برخورد در آینده است با مردی پر‌سر و صدا و در عین حال پر‌مهابت. او کسی است که به ظاهر آرام به نظر می‌رسد اما چنانچه خشمگین شود و به خروش آید جنجال می‌آفریند. دیدن ناقوس برخورد با چنین آدمی است اما اگر در خواب دیدید که خودتان ناقوس را به صدا در‌آورده‌اید خود شما جنجال و هیاهو ایجاد می‌کنید و از زشت یا زیبا عملی مرتکب می‌شوید که اثر آن تا دوردست می‌رسد و همه از آن مطلع و آگاه می‌شوند و نظرهای به سوی شما که بیننده خواب و به‌صدا ‌در‌آوردنده ناقوس هستید برمی‌گردد. اگر صدای ناقوس را شنیدید خبری از یک واقعه مهم می‌شنوید. واقعه‌ای که جنبه مخصوصی ندارد و همه را شامل می‌شود.
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

روزنامه شهروندسایت اعتماد آنلاینخبرگزاری مهرسایت سخت‌افزارمگخبرگزاری ایسنا