سه شنبه, ۲۳ مهر, ۱۳۹۸ / 15 October, 2019
مجله ویستا

چغندر


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران در مورد چغندر نوشته‌اند غم و اندوه است و بهتر این است که خورده نشود و بیننده خواب آن را دور بیفکند. زیرا دور انداختن چغندر دوری گزیدن از رنج و بلا است. چغندر در خواب دیدن غم و اندوه خفیفی دارد اما کلا بهره‌وری و سودیابی است. چنانچه ببینید چغندر دارید یا از دکان خریده‌اید خواب شما می‌گوید نفعی به شما می‌رسد که در نتیجه موجب ملال و اندوه می‌گردد. داشتن چغندر نشان آن است که مقدمات کاری را فراهم می‌آورید که سودمند است و اندهبار. از نظر احساس ممکن است شما را اندوهگین کند ولی از نظر مالی متمتع می‌گردید. بیرون آوردن چغندر از زیر خاک نیز همین تعبیر را دارد اما چغندر پخته یا لبو مال مفت و ارزان است و پولی است سهل الوصول که نخواسته و ندانسته از جایی به شما می‌رسد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت اعتماد آنلاینخبرگزاری ایلناروزنامه همدلیخبرگزاری تسنیمسایت فرارو