جمعه, ۲ اسفند, ۱۳۹۸ / 21 February, 2020

مجله ویستا

ساقیا برخیز و می در جام کن


ساقیا برخیز و می در جام کن    در خرابات خراب آرام کن
آتش ناپاکی اندر چرخ زن    خاک تیره بر سر ایام کن
صحبت زنار بندان پیشه‌گیر    خدمت جمشید آذرفام کن
با مغان اندر سفالی باده خور    دست با زردشتیان در جام کن
چون ترا گردون گردان رام کرد    مرکب ناراستی را رام کن
نام رندی بر تن خود کن درست    خویشتن را لاابالی نام کن
خویشتن را گر همی بایدت کام    چون سنایی مفلس خودکام کن

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه فرهیختگانسایت مشرقسایت ارانیکوروزنامه همدلیسایت ورزش سهخبرگزاری برناخبرگزاری یورونیوزخبرگزاری مهرروزنامه همشهری