شنبه, ۲۸ فروردین, ۱۴۰۰ / 17 April, 2021
مجله ویستا

زردچوبه


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن زردچوبه به خواب تعبیر خوش ندارد. در قدیم از زردچوبه فقط در رنگرزی سود می‌بردند و نخ‌ها و خامه‌های قالیبافی را به وسیله زردچوبه به رنگ زرد در می‌آورند. در قرون اخیر از زردچوبه استفاده غذائی هم می‌کنند لذا در نوشته معبران کهن‌نامی از زردچوبه برده نشده. زردچوبه از نظر معبران و از زاویه علم و تعبیر خواب به علت مشخصاتی که دارد خوب نیست و نشان از غم و رنج و بیماری است. اگر در خواب چیزی به غذا آمیختید که خودتان آن را زردچوبه می‌دانستید اما رنگ زرد نداشت بد نیست ولی اگر زردی آن را ببینید خوب نیست. اگر زردچوبه به غذا ریختید و طعم آن بد شد غمگین می‌شوید و دیگران را نیز اندوهگین می‌کنید. اگر رنگ غذا سرخ شد خوب است. اگر دست و لباستان با زردچوبه رنگین شد از سخنان دیگران آزرده می‌شوید. اگر با زردچوبه لباس دیگری را رنگین کردید به او اتهام می‌زنید و او را ناراحت می‌کنید. اگر زردچوبه را به زمین ریختید و نتوانستید پاک کنید و اثر آن را از بین ببرید کار بدی می‌کنید که اثرش می‌ماند و همیشه دیگران درباره آن حرف می‌زنند.


همچنین مشاهده کنید
روزنامه دنیای اقتصادسایت فرادیدسایت عصرایرانسایت دیپلماسی ایرانیخبرگزاری ایرناروزنامه همدلیسایت الفسایت زومیتروزنامه آفتاب یزدروزنامه شهروند