چهارشنبه, ۱ آبان, ۱۳۹۸ / 23 October, 2019
مجله ویستا

شاخه


  منوچهر مطیعی تهرانی
این تعبیر برای زن و مرد یکسان است زیرا شاخه در خواب‌های ما اهل است و طبعاً هم زن می‌تواند صاحب اهل باشد و هم مرد منتها بنابر قاعده و رسم تکفل اهل با مرد است و تدبیر ایشان با زن. درختی را در نظر بگیرید که شاخه و برگ فراوان دارد. این شاخه‌ها به ترتیب هر چه از تنه درخت دورتر می‌شوند نازکتر می‌گردند و متفرق‌تر. در خواب تنه درخت شما هستید و شاخه‌ها فرزندان و متعلقان و خانواده شما که مانند شاخه‌های درخت تقدم و تأخر دارند و درجه و میزان قرابتشان متفاوت است. اگر در خواب ببینید درختی پر شاخ و برگ در خانه دارید و این درخت سر‌سبز و بارور است رویائی نیکو دیده‌اید چون این نشان صحت و سلامت افراد خانواده شما است و با دیدن این خواب می‌توانید نسبت به آینده آنها جمعیت و فراغت خاطر داشته باشید. حال اگر درختی زرد و کم‌شاخه و خشکیده در خواب ببینید و احساس کنید که آن درخت به شما تعلق دارد تعبیر خلاف آن است که گفته شد. اگر در خواب ببینید که شاخه‌های درخت شما را کنده و برده‌اند در خانواده شما نفاق و افتراق پیش می‌آید. اگر خودتان شاخه‌ای را از بن بر کنید یکی از نزدیکان خویش را می‌رانید و طرد می‌کنید. اگر شاخه‌ای مورد توجه شما باشد و در عالم خواب خیال کنید و بعد هم ببینید که آن شاخه نیست یکی از آنها را از دست می‌دهید و آن شاخه هر چه کلفت‌تر و به تنه نزدیک‌تر باشد همان‌طور‌‌که گفتم درجه قرابت بیشتر است. اگر بیننده خواب جوان و نان خور خانواده باشد تنه درخت بزرگ‌تر و کفیل خانواده محسوب می‌شود و چنانچه خودتان کفیل خانواده هستید تنه درخت شمائید.
اگر ببینید شاخه‌های درختی را هرس می‌کنید و این کار را به نیت اصلاح و بهبود انجام می‌دهید تمشیت امور خانوادگی می‌کنید و تدبیر به کار می‌برید و حدود هر کس را تعئین می‌نمائید. چنانچه در خواب ببینید که شاخه‌ای از درخت زیتون در دست دارید پولی از جانب یکی از افراد خانواده عایدتان می‌شود یا او وسیله و کار ساز می‌شود که سودی ببرید. اگر ببینید که شاخه‌ای از نخل دارید صاحب فرزند می‌شوید. اگر شاخه‌ای از مو و درخت انگور داشته باشید معامله‌ای سود آور انجام می‌دهید. اگر ببینید که شاخه‌ای از بید در دست دارید غمین و اندوهگین می‌شوید. اگر شاخه‌ای از شاه توت داشته باشید تلخ‌کامی می‌کشید و اگر توت باشد تقریباً همین‌طور مگر اینکه دانه‌های توت رسیده و شیرین بر آن باشد. اگر شاخه‌ای از درخت سرو و چنار داشته باشید در آینده مقاوم و با نشاط خواهید زیست. به طور‌کلی دیدن شاخه‌های درخت بر درخت بهتر از این است که کنده و جدا شده ببینیم. اگر ببینیم که شاخه‌های درخت همسایه به خانه ما آویخته تعبیر مشروط دارد و بستگی پیدا می‌کند به اینکه چه درختی باشد ولی کلاً سر‌سبزی از همسایه بد نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت ورزش سهخبرگزاری فارسسایت رویداد 24روزنامه شهروندخبرگزاری یورونیوز