دوشنبه, ۳۱ تیر, ۱۳۹۸ / 22 July, 2019
مجله ویستا

بدیدم جهان را نوایی ندارد


بدیدم جهان را نوایی ندارد    جهان در جهان آشنایی ندارد
بدین ماه زرینش در خیمه منگر    که در اندرون بوریایی ندارد
به عمری از آن خلوتی دست ندهد    که بیرون از این خیمه جایی ندارد
به نادر اگر بازی راست بازد    نباشد که با آن دغایی ندارد
نیاید به سنگی در انگشت پایی    که تا او درو دست و پایی ندارد
به معشوق نتوان گرفتن کسی را    که تا اوست با کس وفایی ندارد
بکش انوری دست از خوان گیتی    چنین چرب و شیرین ابایی ندارد
همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها


 گزارش / تحلیل

 از میان خبرها


سایت انتخابخبرگزاری ایرناسایت سخت‌افزارمگروزنامه آرمانسایر منابع