شنبه, ۱۸ اردیبهشت, ۱۴۰۰ / 8 May, 2021
مجله ویستا

پلک


  منوچهر مطیعی تهرانی
پلک در خواب برای زن شوهر است و برای مرد همسر پاک و قابل اعتماد و خوب و مژگان فرزند است. چنانچه در خواب ببینید که پلک و مژگان سالم و خوب دارید که بر زیبایی چهره شما می‌افزاید همسر و فرزندان معتمد و سالم خواهید داشت و نشان آن است که می‌توانید برایشان متکی و مستظهر باشید. برای دختران جوان پلک و مژگان نیک‌نامی و آبرو است و چنانچه دختر جوانی در خواب ببیند که پلک و مژگان زشتی دارد مطمئن باشد که اطرافیان پشت سر او بد می‌گویند و او را دختر قابل اعتنایی نمی‌دانند. پلک مجروح، بیماری زن یا شوهر است به همان نسبت که گفته شد و چنانچه مردی در خواب ببینند پلک چشم او زخم یا زگیلی دارد همسرش بیمار می‌شود یا بین زن و شوهر اختلاف ایجاد می‌گردد. داشتن مژگان سفید در کنار موی سر و ابروی سیاه رسوایی و بی‌آبرویی و بدنامی است. چنانچه کسی ببیند موی سرش سیاه است اما مژگانش سفید شده عملی مرتکب می‌شود که نزد مردم بی‌شخصیت می‌شود پشت سر او بد خواهند گفت.


همچنین مشاهده کنید
سایت آفتاب نیوزسایت دیدارنیوزسایت اعتماد آنلاینروزنامه اعتمادسایت زومیتسایت دیپلماسی ایرانیسایت تجارت نیوزروزنامه آفتاب یزدخبرگزاری ایرناسایت ارانیکو