چهارشنبه, ۲۰ فروردین, ۱۳۹۹ / 8 April, 2020

مجله ویستا

روباه


  منوچهر مطیعی تهرانی
روباه تجسمی است از مکر و فریب و نیرنگ چه مرد باشد و چه زن. اگر ببینید روباهی دارید و او را به ریسمان بسته‌اید و به دنبال خود می‌کشید چنین زنی در زندگی شما هست که کششی نسبت به شما نداردو اما ناگزیر به دنبالتان می‌آید. او زنی است فریبکار و نمام و فتنه‌انگیز. حتی ممکن است یک مرد باشد که در زندگی شما نقشی دارد. اگر روباه رام بود و خودش به دنبال شما می‌آید زنی است که با شما سازش و الفت دارد اما نباید از کید و دغل او غافل باشید.اگر در خواب دیدید روباه قشنگی دارد که پوستی ممتاز دارد و شما او را نوازش می‌کنید به زنی فریبکار و دغلباز عاشق می‌وید. اگر ببینید روباهی را می‌خواستید بگیرید یا برانید با شخصی دشمنی می‌کنیدکه محیل است یا او نیرنگ و فریب در کار شما می‌کند. احتمال دارد او زن باشد. به هر حال نشان آن است که کسی با شما دغلی می‌‌کند.نوشته‌اند داشتن پوست روباه مال است و اگر دیدید شیر روباه را می‌خورید از غم رهائی می‌یابید. پوشیدن لباس از پوست روباه فریب خوردن است. اگر ببینید که روباهی در خانه یا باغ و ملک شما بچه گذاشته زنی فریبکار در خانه شما ریشه می‌کند و می‌ماند و این ممکن است همسر بیننده خواب باشد. به هر حال دیدن روباه در خواب تجسمی است از نیرنگ و فریب.

همچنین مشاهده کنیدخبرگزاری ایسناروزنامه تعادلروزنامه سازندگیسایت ارانیکوخبرگزاری برناخبرگزاری مهرخبرگزاری یورونیوزروزنامه آرمان ملیخبرگزاری فارسسایت خبرآنلاین