یکشنبه, ۶ بهمن, ۱۳۹۸ / 26 January, 2020
مجله ویستا

طوق


  منوچهر مطیعی تهرانی
در زمان ما طوق وغل به صور شناخته شده قدیمی متداول و موجود نیست طوق هم می‌تواند گردن‌بند باشد و هم النگو. اعراب از نوعی طوق استفاده می‌کنند که به مچ پا می‌آویزند و آن را خلخال می‌نامند. داشتن خلخال در خواب نشانه آن است که دارنده آن مجبور می‌شود جائی که دوست ندارد بماند و به زبان دیگر مجبور به اقامت می‌شود که هم از اقامت اجباری ناخشنود می‌شود و هم محلی را که باید در آن جا بماند دوست نمی‌دارد. دختر زیبائی در خواب دید که خلخال سنگینی از طلا به پای دارد که به وقت راه رفتن حلقه‌های زرین روی هم می‌خورند و صدا ایجاد می‌کنند و او سنگینی آن همه طلا را احساس می‌نماید. تعبیر خواب او همان است که در بالا گفته شد. آن دختر زیبا چند ماه بعد با مردی ازدواج کرد که سی و هشت سال از خودش بزرگتر بود و همراه شوهرش به شهری در حاشیه کویر مرکزی رفت. دختر نمی‌خواست به همسری او در آید ولی مرد ثروتمند با پول هم دختر را راضی کرد و هم پدر و مادر و برادران دختر را خرید. به هر حال مرد همسرش را برد به شهری در حاشیه کویر مرکزی کشور که حشرات گزنده و مارهای خطرناک سمی بسیار داشت.
دختر در نامه‌های خود می‌نوشت (شب‌ها مجبورم روی تختخواب درون پشه بند بخوابم در حالی که پایه‌های تختخواب را از بیم مار و رطیل و عقرب در آب قرار می‌دهند) ملاحظه کنید تعبیر باخواب چقدر تطبیق داشت چرا که دختر هم از زندگی با آن مرد ناراضی بود و هم از اقامت در آن شهر که هر دو ارتباط داشت به پا و طوق که دایره‌ای مسدود بود. تعبیر داشتن طوق پا یا خلخال همان است که گفته شد ولی النگو تعهد است. چنانچه در خواب ببینید النگوئی به دست دارید یا النگوهائی به دست شما وجود دارد نسبت به کسی یا چیزی تعهد می‌پذیرید یا دین دارید که ادا نکرده‌اید یا اخلاقاً مدیون هستید. دیدن النگو در خواب برای مردان خوب نیست و تعبیری که گفته شد برای زنان صادق است. داشتن گردن بند انقیاد و اطاعت را می‌رساند و چنانچه زنی ببیند که گردن‌بندی از طلا به گردن دارد مجبور به اطاعت از کسی می‌شود که آن گردن‌بند را به او هدیه داده. اگر از آهن باشد تعبیر شدید‌تر است و تألم و تکدر بیشتری به وجود می‌آورد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه توسعه ایرانیروزنامه شهروندروزنامه فرهیختگانروزنامه سازندگیسایت دیپلماسی ایرانیسایت انتخابسایت دیدارنیوزسایت ورزش سهسایت مشرقروزنامه دنیای اقتصاد