دوشنبه, ۲ اردیبهشت, ۱۳۹۸ / 22 April, 2019
مجله ویستا

تن


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن تن دیگران در خواب خوب نیست همچنان که در بیداری نیز کاری پسندیده به نظر نمی‌رسد. اگر در خواب بدن لخت کسی را ببینید کسالت و اندوه برای شما حاصل می‌شود. اگر کسی را که می‌بینید تنی ضعیف و نحیف و استخوانی داشته باشد دچار تنگی معاش خواهید شد و چنانچه فربه و چاق باشد وسعت رزق می‌یابید. دیدن تن زنان در خواب اگر خواب شیطانی باشد تعبیر ندارد و اگر شیطانی نباشد ارتکاب گناه است و خواب شما می‌گوید عملی خلاف انجام می‌دهید. اگر تن خود را در خواب ببینید که لاغر شده همان تعبیر را دارد و اگر ببینید که تورم و برجستگی دارد گرفتار بیماری می‌شوید. اگر ببینید که تن شما زرد شده بیمار می‌شوید و اگر لکه‌ای بر سینه شما بود به شما تهمت می‌زنند.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
ترجمه رسمی عربی
موسسه خدمات مالی و مالیاتی مشاوران

نمایندگی سیم و کابل مشهد - مشهد صنعت
بازگشایی و جابجایی گاوصندوق , باز کردن گاوصندوق …
مکانیک سیار باطری ساز امداد خودرو تعمیر خودرو …
پرداخت paypal
مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي زبان نگار

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل