دوشنبه, ۵ اسفند, ۱۳۹۸ / 24 February, 2020

مجله ویستا

رودخانه


  منوچهر مطیعی تهرانی
نفس‌رود وجود و کرم است و تعلق رود انتساب کرامت را بیان می‌کند. آب‌تنی در رودخانه انتفاع و بهره‌وری است از مال و نعمت و عزت و بزرگی ولی غرق‌شدن در آب و غوطه‌خوردن خوب نیست که جمله معبران آن را مرگ تعبیر کرده‌اند. اگر رودخانه‌ای ببینید که آب صاف و روشن دارد در آینده با مردی کریم و بزرگوار برخورد خواهید کرد و از او نعمت خواهید یافت و حمایت خواهید شد و اگر در خواب دیدید رودخانه‌ای در زمین شما جریان دارد و در عالم خواب احساس کردید که آن منطقه به شما تعلق دارد آن قدر جان و عزت می‌یابید که به کرامت معروف می‌شوید. ولی اگر رودخانه‌ای دیدید که آب گل‌آلود و کدر داشت غمگین و اندوهناک می‌شوید. رودخانه در خواب دیدن با آب‌کدر خوب نیست زیرا نعمات بسیاری هست که اگر از طریق درست مورد استفاده قرار ندهیم جز وبال چیزی برای ما نمی‌آورد. اگر در آب صاف رودخانه غسل کنید یعنی سر و تن بشوئید هم بهره‌مند می‌شوید و هم از غم و رنج فراغت می‌یابید. اگر رودخانه ماهیان بسیار داشته باشد بهتر است ولی دیدن آبزیان بدشکل و مشمئز‌کننده مثل خرچنگ در آب خوب نیست.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
خبرگزاری تسنیمروزنامه خراسانخبرگزاری صدا و سیماروزنامه آرمان ملیسایت دیپلماسی ایرانیسایت خبر ورزشیروزنامه توسعه ایرانیروزنامه ایرانسایت فراروروزنامه شهروند