چهارشنبه, ۱۳ فروردین, ۱۳۹۹ / 1 April, 2020

مجله ویستا

جاجیم


  منوچهر مطیعی تهرانی
جاجیم در خواب تملک کوچک و مال منقول است. احساس مالکیت است نسبت به چیزهای کم ارزش که در اطراف ما یافت می‌شوند. وقتی در خواب می‌بینید که جاجیم می‌بافید طرحی و زمینه‌ای برای یک درآمد مالی در زندگی شما ریخته می‌شود. داشتن جاجیم نیز همین تعبیر را دارد. چنانچه در خواب ببینیم جاجیم می‌بافیم و رنگ‌های خوب و درخشنده در آن به کار می‌بریم و نقش‌های چشمگیر می‌اندازیم تدارک کاری را می‌بینیم که سود بخش است و امید زیادی می‌توانیم به آن داشته باشیم. اگر در خواب ببینیم که کسی جاجیم به ما داد از جانب او سودی عاید ما می‌شود که به اندازه همان جاجیم بزرگ یا کوچک است. اگر کسی جاجیم به ما داد که فرسوده و پاره و کهنه بود کاری می‌کند که موجب تأثر و اندوه ما می‌شود که البته جنبه مالی دارد نه احساسی و عاطفی. اگر کسی در خواب جاجیم کهنه و فرسوده‌ای را از خانه شما ببرد موجب تسکین غم و رنج شما می‌شود و بلائی را از خانه شما دور می‌کند. اگر جاجیم را روی کرسی انداخته باشیم و آن جاجیم نو و قشنگ و خوش‌رنگ باشد به کمک پول محیط خانوادگی گرمی به وجود می‌آوریم. اگر جاجیم را به عنوان فرِِش زیر پا گسترده و تنها روی آن نشسته بودیم یا تا کرده و دور آن طناب پیچیده بودیم به سفر می‌رویم.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت نامه نیوزسایت مشرقسایت تابناکروزنامه ابتکارسایت ارانیکوخبرگزاری صدا و سیماروزنامه رسالتسایت ورزش سهسایت رویداد 24روزنامه اعتماد