پنجشنبه, ۳۱ مرداد, ۱۳۹۸ / 22 August, 2019
مجله ویستا

زلزله


  منوچهر مطیعی تهرانی
زلزله در خواب تشنج و بی‌ثباتی است. اگر در خواب دیدید که زلزله‌ای واقع شد و شما به زمین افتادید خوب نیست و نشان از این است که در ماجرائی شکست می‌خورید و تنزل می‌یابید ولی اگر در خواب دیدید زلزله‌ای اتفاق افتاد و شما قائم باقی ماندید تشنج و تزلزل پیدا می‌شود اما شما از پای در نمی‌آئید و تغئیری در وضعتان پیدا نمی‌شود. معبران نوشته‌اند اگر دیدید زلزله شد و زمین لرزید دلیلی آن است که به مردم آفت می‌رسد و در آن دیار بیماری اتفاق می‌افتد. چنانچه در خواب دیدید که زلزله شد و فقط خانه شما لرزید خواب شما می‌گوید که آن بی‌ثباتی خانوادگی است و در محیط خانواده شما اتفاقی می‌افتد که سبب نگرانی و تشویش می‌شود. برعکس اگر دیدید که همه جا لرزید مگر خانه شما خواب شما خبر می‌دهد حادثه‌ای عمومی اتفاق می‌افتد اما شما و اطرافیانتان از گزند مصون می‌مانید. اگر دیدید که زمین می‌لرزد و دیوارها فرو می‌ریزد به تعبیر آوار نگاه کنید. به هر حال زمین‌لرزه و زلزله نشان از حوادثی است که بیشتر جنبه عام دارد و بی‌ثباتی و تشنج عمومی تعبیر شده است.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت ورزش سهروزنامه شهروندروزنامه همدلیسایت فراروسایت نامه نیوز