شنبه, ۳۱ فروردین, ۱۳۹۸ / 20 April, 2019
مجله ویستا

اسب


  منوچهر مطیعی تهرانی
دیدن اسب در مجموع بسیار نیکو است. معبران اسلامی نوشته‌اند که دیدن اسب عربی در خواب نشانی است از عزت و جاه و مقام. اگر کسی ببیند که بر اسب نشسته و اسب رام او می‌باشد و به سهولت فرمان می‌برد نشان آن است که بیننده خواب به جاه و مقام می‌رسد و به سهولت کامروا می‌گردد ولی اگر اسب نا آرام و خروشنده بود به زحمت و تلاش بسیار پیروزی حاصل می‌شود. در مجموع اسب کام است و مراد و مقصود.
نفایش الفنون نوشته اسب ولایت و دولت است و در عین حال زن. نفایس الفنون تصریح دارد که اگر کسی در خواب بر اسب سفید نشسته باشد پادشاهی یابد. معبران به طور عموم دم اسب را به خدمتکاران تعبیر کرده اند یا کسانی که از شما حرف‌شنوی دارند و یا فرمان می‌برند. در همین زمینه ابن سیرین می‌گوید اگر دیدید اسبی دارید که دم پر‌پشت و انبوه دارد نشان آن است که عده‌ای زیاد از شما اطاعت و پیروی می‌کنند. چنان چه دیدید اسبی در اختیار دارید که فاقد زین یراق و نمد و دهنه است گواه نقصان در پیروزی شما است. در میان رنگ های اسب که می شناسیم، اسب زرد و سمند چندان نیکو نیست چه این که بر بیماری دلالت دارد. اسب با رنگ غیر معقول نیز توفیق کاذب است. اسب سفید شرف و عظمت است. اسب سیاه امری است مخاطره آمیز و کاری است دشوار که سر راه شما قرار می گیرد. سوار بودن بر اسب نیکو است اما فرود آمدن از اسب خوب نیست مگر این که اسب زرد باشد در این صورت به شما نوید می‌دهد که از بیماری شفا می‌یابید. درصورتی که بیمار باشید. نوشته‌اند اسب سبز دین داری است و چنان چه کسی بر مادیان سبز رنگی نشسته در آینده با زنی متقی و پرهیزگار و دین دار رو به رو می‌شود. معبران مادیان را به زن تعبیر کرده اند و کره اسب را فرزند. اجتماع اسبان نشان نزول باران است. از جاحظ نقل شده که اسب در خواب هوای نفس بیننده خواب است. چه مراد و خواست هم نوعی هوای نفس است. هر چه اسب سرکشتر باشد هوای نفس بیشتر و هر چه اسب رام تر باشد تسلط بر نفس آسان‌تر است و یحتمل کام جویی ممکن تر. باز می‌گوید اگر دیدید اسبی ناشناخته از خانه بیرون آمد از آن خانه کسی می‌میرد.
  ابن سیرین
ـ اگر ببیند بر اسبی برهنه سوار است، فعلی را مرتکب می‌شود که گناه بسیار دارد.
ـ اگر ببیند بر اسبی بالدار سوار است و در هوا می‌پرد، دلیل آن باشد که در دین و دنیا شرف و بزرگی اورار خواهد بود و امکان این نیز است که سفری در پیش داشته باشد.
ـ اگر ببیند بر اسبی سوار است و اسب روی بام و دیوار ایستاده است، دلالت بر کناه صعب در راه اوست که گرفتارش می‌شود.
ـ اگر ببیند اسب برهنه ای رام او شد، دلالت بر بزرگی و شرف برای او دارد.
همچنین مشاهده کنید
 آگهی
چاپ کارت pvc تکی -قیمت دستگاه چاپ کارت - چاپ کارت پرسنلی - کارت پی وی سی …
فروش ویلا در شمال متل قو | محمود آباد | نوشهر | نمک آبرود | سی سنگان | …

مرکز تخصصي آموزش زبانهاي خارجي زبان نگار
تولیدکننده و فروشنده پراستیک اسید
فروش جوجه بوقلمون بیوتی 1 روزه و 1 ماهه و …
فروش مرغ محلی از سن 1 روزه تا تخمگذار در …
بازگشایی و جابجایی گاوصندوق , باز کردن گاوصندوق …

سرخط خبرها

 از میان خبرها

 گزارش / تحلیل