یکشنبه, ۴ اسفند, ۱۳۹۸ / 23 February, 2020

مجله ویستا

بانک


  منوچهر مطیعی تهرانی
بانک در زندگی امروز ما بانک جانشین خلف و صدیق صرافی‌های قدیمی است و صرافی نیز یکی از کهن‌ترین مشاغل شناخته شده است که پیدایش آن با کشف طلا مقارن بوده و با رواج سکه به اوج رسیده است. بانک در خواب یک عامل طامع تعبیر می‌شود یعنی همان تاویلی که برای صراف و صرافی هست و معبران قدیمی دانسته و نوشته‌اند. چنان چه خود را در بانک و در ردیف مشتریان دیدید در آینده موردی پیش می‌آید که سر و کارتان با یک انسان طماع و بخیل و خسیس می‌افتد. شخصی که به هیچ وجه شما او را تایید نمی‌کنید و نمی‌پسندید اما بالاجبار با او معامله و معاشرت خواهید کرد. اگر خویشتن را در خواب به‌جای تحویل دار بانک دیدید که پشت گیشه نشسته اید خواب شما می‌گوید به چیزی دل بسته و دل خواهید بست که آن چیز متعلق به شما نیست و اگر هم بتوانید مالک شوید مدتی طولانی صاحب آن نخواهید بود. اگر خود را مقابل گیشه دیدید اما جائی بودید که تحویل دار دیده نمی‌شد راهی برای پیشرفت (آموختن بیشتر) به روی شما گشوده می‌گردد. اگر تحویل دار را توانستید ببینید و او یک مرد بود اتفاق می افتد که کسی رازی را برای شما فاش می‌کند که شما برای شنیدن و دانستن آن راز صالح نیستید و چنان چه تحویل دار یک زن بود کسی به شما خیانت می‌کند و از نظر مالی زیان می‌رساند. اگر زنی این خواب را ببیند به شدت گرفتار حسد زنانه می‌شود. یا خودش به دیگری حسد می ورزد و یا دیگری به او حسادت می‌کند. اگر در زندگی روزانه خود غالبا به بانک می‌روید و با پول و تحویل دار و دریافت و پرداخت سرو کار دارید بانک طبیعی است و فقط گویای کار است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه همدلیروزنامه تعادلروزنامه جمهوری اسلامیروزنامه جام جمروزنامه فرهیختگانسایت عصرایرانوبگردیسایت تابناکسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه خراسان