چهارشنبه, ۳۰ بهمن, ۱۳۹۸ / 19 February, 2020
مجله ویستا

ترس


  منوچهر مطیعی تهرانی
ترس در خواب‌های ما شادی و خبر خوش است. اگر در خواب ترسیدید و یکه خوردید خوشحال می‌شوید و خبری ناگهانی و خوب و شادی بخش دریافت خواهید داشت. نوشته‌اند ترس ایمنی است. اگر از دزد ترسیدید از جانب خویشاوندان یا اهل بیت خود آسیب و زیان می‌بینید. امام جعفر صادق علیه السلام فرموده ترسیدن در خواب نصرت است.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
روزنامه ابتکارروزنامه اعتمادروزنامه سازندگیروزنامه فرهیختگانسایت شفقناسایت دیپلماسی ایرانیروزنامه رسالتروزنامه خراسانروزنامه شهروندخبرگزاری تسنیم