جمعه, ۱ شهریور, ۱۳۹۸ / 23 August, 2019
مجله ویستا

کباب


  منوچهر مطیعی تهرانی
کباب غذائی است مطلوب و دوست‌داشتنی که در تمام اقوام و ملت‌ها و کشورها در انواع مختلف تهیه و مصرف می‌شود. در خواب‌های ما کباب رزق و روزی و اسباب و لوازم معیشت است و در خواب‌ها دیدن کباب خیلی بهتر از دیدن گوشت خام است. خوردن کباب گوشت گوسفند مالی است که به رنج و زحمت به دست بیننده خواب می‌رسد. خوردن کباب گوشت گاو نشان روزی فراخ و معاش خوب است. کباب مرغ مالی است که از یک زن به بیننده خواب می‌رسد یا خواب بیننده از قبل یک زن بهره‌مند و منتفع می‌گردد. اگر بیننده خواب ببیند که ماهی را برای خوردن کباب می‌کند نشان آن است که به سفر می‌رود و از آن سفر سود عایدش می‌شود. چنانچه بیننده خواب در رویای خویش ببیند که کله بره را کباب کرده و می‌خورد از مردی ثروتمند به او فایده می‌رسد یا از دستگاه اداری یا موسسه‌ای مالی عایدش می‌گردد. اگر در خواب ببینید که کباب می‌پزید که بفروشید خیر و نیکی می‌کنید و مردم از شما سود می‌برند و خشنود می‌گردند و اگر در خواب کباب‌فروشی را ببینید با مردی گشاده‌دست و نیکوکار و نیک‌رفتار آشنا می‌شوید و از جانب او سود می‌برید.

همچنین مشاهده کنید

 مرور روزنامه‌ها

 گزارش / تحلیل
 وبگردی

 از میان خبرها


سایت فراروسایت انتخابسایت همشهری‌آنلاینخبرگزاری ایرناروزنامه اعتماد