پنجشنبه, ۱ اسفند, ۱۳۹۸ / 20 February, 2020

مجله ویستا

طبق


  منوچهر مطیعی تهرانی
معبران کهن طبق را نادم و کنیز و برده تعبیر کرده‌اند و درباره طبق چیزهائی در همین زمینه نوشته‌اند ولی چون اولاً طبق در زندگی امروز، مورد مصرف آن چنانی ندارد و ضمناً مسله داشتن کنیز و غلام و برده منتفی است تعابیر معبران گذشته را معتبر تلقی نمی‌کنیم یا قابل اطلاق نمی‌دانیم. طبق طلا توقع و انتظارات ماست از حوادث و اشخاصی که با آنها برخورد می‌کنیم و رو‌به‌رو می‌شویم. اگر در خواب ببینیم که روی طبق چیزی نهاده‌اند و برای ما می‌آورند بسیار خوب است چون خواب ما می‌گوید توقع و انتظاری که داریم برآورده می‌شود. اگر کسی که طبق را می‌آورد آشنا باشد یک دوست جوابگوی توقعات ما خواهد بود و اگر بیگانه باشد از حوادثی که اتفاق می‌افتد بهره می‌گیریم. طبق خالی همان‌طور که گفتیم توقع و انتظار است که هنوز وجود دارد و برآورده نشده. اگر طبقی پر کردیم و برای کسی بردیم ما به انتظار او جواب می‌دهیم و این مشروط است به اینکه درون طبق چه نهاده باشیم. اگر در طبق آئینه چراغ باشد، آن‌طور‌که سابق برای عروس به خانه داماد می‌بردند طبعاً مبارک و میمون است و ماخدمتی در خور و شایسته انجام می‌دهیم ولی اگر یک طبق شلغم یا خاکستر ببریم بدیهی است که نیکو نیست و ما او را غمگین و رنجور می‌کنیم. این برای مثال نوشته شد چرا که چیزهای خوب و بد زیادند. طبق شکسته نشان بر نیامدن آرزوها و خواسته‌هاست چه متعلق به شما باشد و چه مال دیگری چون غالباً به بیننده خواب برمی‌گردد.

همچنین مشاهده کنید
 وبگردی


 از میان خبرها
سایت فراروروزنامه ایرانوبگردیسایت مجله شبکهخبرگزاری ایسناسایت اعتماد آنلاینروزنامه همدلیسایت عصرایرانروزنامه شهروندسایت خبرآنلاین